Становища, експертизи, оценки, доклади, технически паспорти

Становища, експертизи, оценки, доклади, технически паспорти

Становища, експертизи, оценки, доклади, технически паспорти от Аплан Инженеринг ООД

Аплан Инженеринг ООД съдейства на своите клиенти при редица технически дейности свързани със строителният процес:

  • Изготвяне на технически експертизи и конструктивни становища на сгради и съоръжения;
  • Обследване на съществуващи сгради и съоръжения;
  • Изготвяне на доклади – геоложки, хидротехнически, за оценка на въздействието върху околната среда и др.;
  • Изготвяне на технически паспорти на нови строежи от първа до четвърта категория едновременно с изготвянето на окончателният доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ;
  • Изготвяне на технически паспорти в случаите на основно обновяване, реконструкция, ремонт, пристрояване, надстрояване или промяна на предназначението на съществуващи обекти;
  • Изготвяне на тръжни документи по обществени поръчки;
  • Изготвяне на количествено-стойностни сметки и оферти.
Facebook Twitter Google+ Pinterest